top of page

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaard - Praktijk IK! gevestigd aan Pastoor Gillisstraat 49, 5121 CB Rijen, te Rijen, ingeschreven bij de KvK te Breda onder nummer 61361836.

.

 

Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Anka Mertens (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Anka Mertens) of (één van) haar eigena(a)ren / bestuurder(s), verder aangeduid als “Anka Mertens”, is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan.

b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

c. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de patiënt/cliënt, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand afgewezen.

 

2. Begrippen In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:

a. Zorgaanbieder: therapeut (natuurlijk- of rechtspersoon) die is aangesloten bij een (of meerdere) erkende beroepsorganisatie(s) genaamd CAT;

b. Overeenkomst: gesloten (behandel)overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de patiënt/cliënt

c. Partijen: Zorgaanbieder en patiënt/cliënt (ook wel tegenpartij genoemd)

d. Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.

 

2 3. Aanvaarding van opdrachten

Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd. Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de patiënt/cliënt, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd. Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen.

 

4. Duur overeenkomst en ontbinding

a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd.

b. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien; - De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen. - Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

c. Enig recht van de patiënt/cliënt op verrekening van zijn eventuele vorderingen op de zorgaanbieder met welke vordering ook van de patiënt/cliënt op de zorgaanbieder is uitdrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de patiënt/cliënt te verrekenen met eventuele vorderingen die de patiënt/cliënt heeft op de zorgaanbieder.

 

5. Annulering

a. Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.

b. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

- Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.

- Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 50% van het bedrag de afspraak verschuldigd.

- Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.

- Indien een consult op verzoek van een patiënt/cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt/cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.

- Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

- De zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

 

6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.

a. De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de patiënt/cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover zorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder toestemming heeft verkregen.

b. De zorgaanbieder zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

c. De zorgaanbieder zal rapportages over behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van de patiënt/cliënt verstrekken, met inachtneming van de AVG.

 

7. Overmacht

Indien de zorgaanbieder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de zorgaanbieder, ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

 

8. Facturering en betaling

a. Alle prijzen zijn in Euro’s (€). Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. / omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is.

b. Dienstverlening voor particuliere patiënten/cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut/natuurgeneeskundige tegen overleg van een factuur te worden voldaan.

c. Dienstverlening voor patiënten/cliënten niet zijnde particulieren, zal door de zorgaanbieder volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.

d. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.

e. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de patiënt/cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de zorgaanbieder te betalen.

f. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is de zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

g. De zorgaanbieder is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

h. Indien sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen.

i. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De zorgaanbieder is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten.

 

De zorgaanbieder zal de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De patiënt/cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de patiënt/cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

9. Aansprakelijkheid

a. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder is sprake van een inspanningsverplichting.

b. De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de patiënt/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder.

c. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

d. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

e. De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.

f. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de patiënt/cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

g. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc.

 

10. Toepasselijk recht en geschillen

a. Op de dienstverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing. b. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

 

11. Overige bepalingen

a. Indien één of meerdere artikelen van huidige algemene voorwaarden nietig worden verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige artikelen van huidige algemene voorwaarden.

12. Klachten en geschillen

Ik val als CAT-vergoedbaar therapeut onder het WKKGZ-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. Voor meer informatie zie: www.gatgeschillen.nl.

 

 

DISCLAIMER

De informatie op huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud noch is de eigenaar van de website aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze website. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een therapeut die erkend is door een door de GAT erkende beroepsorganisatie. De behandelingen die op huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg. De teksten op deze website vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd worden.

 

1) Tot stand komen overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Praktijk IK! en de cliënt komt tot stand door middel van:

 2. Het aanmelden via een ‘online formulier/afspraak op praktijk’ van Praktijk IK!

 3. Het fysiek aanmelden via een formulier in een van onze praktijken.

 

Nadat de Cliënt de eerste betaling voor de periode Praktijk IK!  heeft volbracht is de Overeenkomst geldig.

 

 1. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Praktijk IK! worden overgedragen.

 2. Een cliënt heeft bij het online aanmelden het recht om aan Praktijk IK! mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van zijn/haar programma. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Als binnen de 14 dagen het eerste consult al heeft plaatsgevonden kan de overeenkomst niet nietig verklaart worden.

 3. Indien de cliënt binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is Praktijk IK! gerechtigd om het aantal dagen dat de cliënt gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door Praktijk IK!, kosten in rekening te brengen. Als binnen de 14 dagen het eerste consult al heeft plaatsgevonden kan de overeenkomst niet nietig verklaart worden.

 4. Praktijk IK! gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn of met ondertekening ouder/voogd. De cliënt garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Praktijk IK!  heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar en niet ondertekent door ouder/voogd.

 5. Praktijk IK! verwerkt persoonsgegevens van de cliënt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

 6. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Praktijk IK! de persoonsgegevens voor de doeleinden:

 7. Facturatie

 8. Debiteurenadministratie

 9. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting

 10. Informatie aan de werkgever van de cliënt over het gebruik van het programma

 11. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden

 12. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van Praktijk IK!.

 13. Praktijk IK! mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

2) Abonnementsgelden

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt de weken of maanden afgesproken in de overeenkomst en is niet tussentijds opzegbaar.

 2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.

 3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Praktijk IK! de aanmelding heeft ontvangen.

 4. De cliënt is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. Praktijk IK! biedt de cliënt echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van twee maanden bij vooruitbetaling te voldoen.

 5. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden bij overboeking per periode van 2 maanden vooruit of elektronisch via overboeking.

 6. De betaling dient uiterlijk op de laatste dag van de maand op de rekening van Praktijk IK! te zijn binnengekomen als pinnen/automatisch incasso niet mogelijk was. Praktijk IK! is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.

 7. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de cliënt een betalingsherinnering gestuurd. De cliënt krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de cliënt na deze periode van twee weken in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de cliënt.

 8. Praktijk IK! is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de cliënt te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

 9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

3) Diensten en verplichtingen Partijen

 1. Praktijk IK! levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen van succesfactoren: mindset, voeding, beweging en herstel.

 2. De door Praktijk IK! te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.

 3. Doordat de diensten van Praktijk IK! deels online geleverd worden, kan Praktijk IK!  niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.

 4. Praktijk IK! zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de cliënt ontvangen wordt.

 5. Inbreuk op rechten van de cliënt dienen per e-mail gemeld te worden op Praktijk IK!. Na de melding zal . Praktijk IK! de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tij onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.

 6. De cliënt is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met Praktijk IK! .

 7. De cliënt is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.

 8. De cliënt heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.

 9. De cliënt verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de cliënt zal worden aangepast.

 10. De cliënt mag derden geen toegang verschaffen tot Praktijk IK! geleverde adviezen en documentatie. Bij overtreding is de cliënt volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.

 11. De cliënt is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Praktijk IK! en derden, ten gevolge van de door de cliënt gedeelde informatie.

 12. De cliënt gaat akkoord dat Praktijk IK! alle door de cliënt aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.8 van deze Algemene Voorwaarden.

 13. Praktijk IK! behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van . Praktijk IK! te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de cliënt gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de cliënt gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.

 14. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de cliënt slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Praktijk IK!.

4) Risico en aansprakelijkheid

 1. Praktijk IK! is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.

 2. Praktijk IK! is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Praktijk IK! geleverde diensten.

 3. Praktijk IK! is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de cliënt zijn aangeleverd.

 4. Praktijk IK! is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Praktijk IK!.

 5. Praktijk IK! is een medische organisatie en is toegerust om u medisch advies te geven maar zal geen medische diagnose stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.

 6. Praktijk IK! is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door. Praktijk IK! geleverde diensten.

 7. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van . Praktijk IK! zou liggen, is de aansprakelijkheid van Praktijk IK! beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van . Praktijk IK!. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van . Praktijk IK! geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van . Praktijk IK! beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door  . Praktijk IK! aan de cliënt in rekening is gebracht.

 8. Het zich bevinden in Praktijk IK! is geheel voor eigen risico van de cliënt.

 9. Zowel Praktijk IK! als de medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

 10. Zowel Praktijk IK! , al haar medewerkers en franchisenemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de cliënt en/of derden.

 11. De cliënt is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Praktijk IK! indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid te wijten is. 

 

5) Beëindigen

 1. Het programma eindigt automatisch na verloop van de contractsduur.

 2. De cliënt kan zijn/haar programma niet tussentijds opzeggen.

 3. Praktijk IK! behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag door de cliënt in de praktijk, op aangeven van een .Praktijk IK! medewerker de overeenkomst te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.

 

 1. Tijdelijke opschorting van het programma is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:

 2. Opschorting is alleen mogelijk na overleg en een verklaring van Praktijk IK!

 3. Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht

 4. De betalingsverplichting van de cliënt wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting

 5. De einddatum van de cliënt wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.

 

6) Intellectuele eigendom

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de cliënt dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van Praktijk IK! en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

 2. Praktijk IK! verleent de cliënt een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de producten en diensten van. Praktijk IK!  te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

 3. Bij beëindiging van het programma (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door Praktijk IK! op grond van artikel 8.3) vervalt het recht van de cliënt om gebruik te maken van de door  Praktijk IK! geleverde producten en diensten. De tijdens de looptijd van het programma geleverde producten en diensten blijven eigendom van Praktijk IK!  worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de cliënt.

 4. Wanneer in een overeenkomst tussen Praktijk IK! en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Praktijk IK! wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.

 5. Het is de cliënt uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Praktijk IK! te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Praktijk IK!.

 

7) Communicatie

 1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Praktijk IK! zoals herinneringen, e-mail of anderzijds.

 2. De cliënt gaat ermee akkoord dat Praktijk IK! de cliënt mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.

 

8) Slotbepalingen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Praktijk IK! is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Praktijk IK! en een cliënt zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 3. Door het aangaan van een programma verklaart de cliënt de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.

 4. Praktijk IK! is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe cliënten en voor cliënten waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.

 

 

Geheimhoudingsverklaring

Praktijk IK!

Pastoor Gillisstraat 49

5121 CB Rijen

 

ARTIKEL 1

Praktijk ik! stemt er in toe dat hij door derden wordt voorzien van vertrouwelijke informatie, betreffende: cliëntgegevens. Het doel van deze informatie is: (voorbeeld: betere behandelplannen voor de cliënt maken)

 

ARTIKEL 2

Praktijk ik! zal alle voornoemde informatie die hem door of door haar aangewezen personen is of zal worden verstrekt behandelen als vertrouwelijk informatie die zij derhalve voor overige medewerkers geheim zal houden.

 

ARTIKEL 3

Praktijk ik! zal de informatie uitsluitend bekend maken aan derden voor zover deze daarvan kennis moeten nemen voor het realiseren van het bovenomschreven doel. Praktijk ik! zal zijn geheimhoudingsplicht ten aanzien van de informatie integraal opleggen aan derden. Praktijk ik! zal in de intake altijd toestemming vragen om deze informatie te delen.

Anka Mertens Praktijk ik!

Datum: 8 mei 2018

 

 

 

Ethische code Praktijk ik!

In deze ethische code lees je wat de kern is van waaruit Praktijk ik! en haar medewerkers werken. Deze ethische code geldt ook voor medewerkers van externe partijen, die voor of namens Praktijk ik! werkzaamheden verrichten.

Elke medewerker van Praktijk ik!:

 1. Behandelt iedere klant, collega en externe relatie met aandacht en respect;

 2. Is toegankelijk en aanspreekbaar;

 3. Verplaatst zich in de belevingswereld van de ander en gaat in gesprek om duidelijk te krijgen wat nodig is;

 4. Is vakbekwaam en weet wat zijn sterke punten zijn;

 5. Vertoont goed huisvaderschap tegenover mensen en middelen waarmee wordt omgegaan;

 6. Neemt verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen en mag daarbij altijd om hulp en advies vragen;

 7. Gaat collegiaal, veiligheidsbewust en oplossingsgericht te werk;

 8. Komt zijn afspraken na en stelt het zelf aan de orde als dit onverhoopt niet lukt;

 9. Neemt een onderzoekende houding aan en vraagt feedback op zijn gedrag en prestaties;

 10. Vraagt zich af wat hij kan betekenen voor de organisatie en degenen met wie we samenwerken;

 11. Weet wat in onze samenleving en organisatie grensoverschrijdend is, handelt daarnaar en is daarop aanspreekbaar;

 12. Signaleert in de eigen werkomgeving wat niet door de beugel kan én wat goed is maar verbeterd kan worden;

 13. Begrijpt het belang van informatiebeveiliging en privacy voor de organisatie, klanten en ketenpartners en handelt daar naar;

 14. Kan – ook tegenover een kritische buitenstaander – uitleggen dat hij integer handelt;

 15. Mag rekenen op een faire behandeling door zijn leidinggevende en zijn werkgever.

 

bottom of page