top of page

Algemene voorwaarden

 

 

Algemene Voorwaarden . Praktijk IK! gevestigd aan Pastoor Gillisstraat 49, 5121 CB Rijen, te Rijen, ingeschreven bij de KvK te Breda onder nummer 61361836.

 

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Praktijk IK!  en een cliënt, tenzij  . Praktijk IK! en de cliënt voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Definities

 • Praktijk IK! in natuurlijke persoon Anka Mertens of medewerker.

 • Cliënt: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten

  bij Praktijk IK!.

 • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Praktijk IK! en de cliënt.

1) Tot stand komen overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Praktijk IK! en de cliënt komt tot stand door middel van:

 2. Het aanmelden via een ‘online formulier/afspraak op praktijk’ van Praktijk IK!

 3. Het fysiek aanmelden via een formulier in een van onze praktijken.

 

Nadat de Cliënt de eerste betaling voor de periode Praktijk IK!  heeft volbracht is de Overeenkomst geldig.

 

 1. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Praktijk IK! worden overgedragen.

 2. Een cliënt heeft bij het online aanmelden het recht om aan Praktijk IK! mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van zijn/haar programma. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Als binnen de 14 dagen het eerste consult al heeft plaatsgevonden kan de overeenkomst niet nietig verklaart worden.

 3. Indien de cliënt binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is Praktijk IK! gerechtigd om het aantal dagen dat de cliënt gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door Praktijk IK!, kosten in rekening te brengen. Als binnen de 14 dagen het eerste consult al heeft plaatsgevonden kan de overeenkomst niet nietig verklaart worden.

 4. Praktijk IK! gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn of met ondertekening ouder/voogd. De cliënt garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Praktijk IK!  heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar en niet ondertekent door ouder/voogd.

 5. Praktijk IK! verwerkt persoonsgegevens van de cliënt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

 6. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Praktijk IK! de persoonsgegevens voor de doeleinden:

 7. Facturatie

 8. Debiteurenadministratie

 9. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting

 10. Informatie aan de werkgever van de cliënt over het gebruik van het programma

 11. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden

 12. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van Praktijk IK!.

 13. Praktijk IK! mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

2) Abonnementsgelden

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt de weken of maanden afgesproken in de overeenkomst en is niet tussentijds opzegbaar.

 2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.

 3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Praktijk IK! de aanmelding heeft ontvangen.

 4. De cliënt is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. Praktijk IK! biedt de cliënt echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van twee maanden bij vooruitbetaling te voldoen.

 5. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden bij overboeking per periode van 2 maanden vooruit of elektronisch via overboeking.

 6. De betaling dient uiterlijk op de laatste dag van de maand op de rekening van Praktijk IK! te zijn binnengekomen als pinnen/automatisch incasso niet mogelijk was. Praktijk IK! is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.

 7. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de cliënt een betalingsherinnering gestuurd. De cliënt krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de cliënt na deze periode van twee weken in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de cliënt.

 8. Praktijk IK! is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de cliënt te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

 9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

3) Diensten en verplichtingen Partijen

 1. Praktijk IK! levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen van succesfactoren: mindset, voeding, beweging en herstel.

 2. De door Praktijk IK! te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.

 3. Doordat de diensten van Praktijk IK! deels online geleverd worden, kan Praktijk IK!  niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.

 4. Praktijk IK! zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de cliënt ontvangen wordt.

 5. Inbreuk op rechten van de cliënt dienen per e-mail gemeld te worden op Praktijk IK!. Na de melding zal . Praktijk IK! de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tij onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.

 6. De cliënt is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met Praktijk IK! .

 7. De cliënt is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.

 8. De cliënt heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.

 9. De cliënt verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de cliënt zal worden aangepast.

 10. De cliënt mag derden geen toegang verschaffen tot Praktijk IK! geleverde adviezen en documentatie. Bij overtreding is de cliënt volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.

 11. De cliënt is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Praktijk IK! en derden, ten gevolge van de door de cliënt gedeelde informatie.

 12. De cliënt gaat akkoord dat Praktijk IK! alle door de cliënt aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.8 van deze Algemene Voorwaarden.

 13. Praktijk IK! behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van . Praktijk IK! te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de cliënt gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de cliënt gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.

 14. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de cliënt slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Praktijk IK!.

4) Risico en aansprakelijkheid

 1. Praktijk IK! is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.

 2. Praktijk IK! is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Praktijk IK! geleverde diensten.

 3. Praktijk IK! is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de cliënt zijn aangeleverd.

 4. Praktijk IK! is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Praktijk IK!.

 5. Praktijk IK! is een medische organisatie en is toegerust om u medisch advies te geven maar zal geen medische diagnose stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.

 6. Praktijk IK! is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door. Praktijk IK! geleverde diensten.

 7. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van . Praktijk IK! zou liggen, is de aansprakelijkheid van Praktijk IK! beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van . Praktijk IK!. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van . Praktijk IK! geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van . Praktijk IK! beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door  . Praktijk IK! aan de cliënt in rekening is gebracht.

 8. Het zich bevinden in Praktijk IK! is geheel voor eigen risico van de cliënt.

 9. Zowel Praktijk IK! als de medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

 10. Zowel Praktijk IK! , al haar medewerkers en franchisenemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de cliënt en/of derden.

 11. De cliënt is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Praktijk IK! indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid te wijten is. 

 

5) Beëindigen

 1. Het programma eindigt automatisch na verloop van de contractsduur.

 2. De cliënt kan zijn/haar programma niet tussentijds opzeggen.

 3. Praktijk IK! behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag door de cliënt in de praktijk, op aangeven van een .Praktijk IK! medewerker de overeenkomst te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.

 

 1. Tijdelijke opschorting van het programma is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:

 2. Opschorting is alleen mogelijk na overleg en een verklaring van Praktijk IK!

 3. Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht

 4. De betalingsverplichting van de cliënt wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting

 5. De einddatum van de cliënt wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.

 

6) Intellectuele eigendom

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de cliënt dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van Praktijk IK! en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

 2. Praktijk IK! verleent de cliënt een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de producten en diensten van. Praktijk IK!  te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

 3. Bij beëindiging van het programma (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door Praktijk IK! op grond van artikel 8.3) vervalt het recht van de cliënt om gebruik te maken van de door  Praktijk IK! geleverde producten en diensten. De tijdens de looptijd van het programma geleverde producten en diensten blijven eigendom van Praktijk IK!  worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de cliënt.

 4. Wanneer in een overeenkomst tussen Praktijk IK! en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Praktijk IK! wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.

 5. Het is de cliënt uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Praktijk IK! te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Praktijk IK!.

 

7) Communicatie

 1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Praktijk IK! zoals herinneringen, e-mail of anderzijds.

 2. De cliënt gaat ermee akkoord dat Praktijk IK! de cliënt mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.

 

8) Slotbepalingen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Praktijk IK! is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Praktijk IK! en een cliënt zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 3. Door het aangaan van een programma verklaart de cliënt de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.

 4. Praktijk IK! is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe cliënten en voor cliënten waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.

 

Europese wet persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Zie voor volledige info: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Indien je dit wenst kun je alle gegevens die ik noteer en opsla in het cliëntendossier programma van mijndiad opvragen en daar inzicht in krijgen. Info hierover kun je tijdens jouw bezoek aan onze praktijk opvragen. Er is geen toegankelijkheid van anderen en ook heb je in de dossiers van anderen geen toegang.

De gegevens zijn op dit moment alleen inzichtelijk voor mij als zorgaanbieder. Dit is in overeenstemming met de wet AVG.

 

 

Geheimhoudingsverklaring

Praktijk IK!

Pastoor Gillisstraat 49

5121 CB Rijen

 

ARTIKEL 1

Praktijk ik! stemt er in toe dat hij door derden wordt voorzien van vertrouwelijke informatie, betreffende: cliëntgegevens. Het doel van deze informatie is: (voorbeeld: betere behandelplannen voor de cliënt maken)

 

ARTIKEL 2

Praktijk ik! zal alle voornoemde informatie die hem door of door haar aangewezen personen is of zal worden verstrekt behandelen als vertrouwelijk informatie die zij derhalve voor overige medewerkers geheim zal houden.

 

ARTIKEL 3

Praktijk ik! zal de informatie uitsluitend bekend maken aan derden voor zover deze daarvan kennis moeten nemen voor het realiseren van het bovenomschreven doel. Praktijk ik! zal zijn geheimhoudingsplicht ten aanzien van de informatie integraal opleggen aan derden. Praktijk ik! zal in de intake altijd toestemming vragen om deze informatie te delen.

Anka Mertens Praktijk ik!

Datum: 8 mei 2018

 

 

 

Ethische code Praktijk ik!

In deze ethische code lees je wat de kern is van waaruit Praktijk ik! en haar medewerkers werken. Deze ethische code geldt ook voor medewerkers van externe partijen, die voor of namens Praktijk ik! werkzaamheden verrichten.

Elke medewerker van Praktijk ik!:

 1. Behandelt iedere klant, collega en externe relatie met aandacht en respect;

 2. Is toegankelijk en aanspreekbaar;

 3. Verplaatst zich in de belevingswereld van de ander en gaat in gesprek om duidelijk te krijgen wat nodig is;

 4. Is vakbekwaam en weet wat zijn sterke punten zijn;

 5. Vertoont goed huisvaderschap tegenover mensen en middelen waarmee wordt omgegaan;

 6. Neemt verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen en mag daarbij altijd om hulp en advies vragen;

 7. Gaat collegiaal, veiligheidsbewust en oplossingsgericht te werk;

 8. Komt zijn afspraken na en stelt het zelf aan de orde als dit onverhoopt niet lukt;

 9. Neemt een onderzoekende houding aan en vraagt feedback op zijn gedrag en prestaties;

 10. Vraagt zich af wat hij kan betekenen voor de organisatie en degenen met wie we samenwerken;

 11. Weet wat in onze samenleving en organisatie grensoverschrijdend is, handelt daarnaar en is daarop aanspreekbaar;

 12. Signaleert in de eigen werkomgeving wat niet door de beugel kan én wat goed is maar verbeterd kan worden;

 13. Begrijpt het belang van informatiebeveiliging en privacy voor de organisatie, klanten en ketenpartners en handelt daar naar;

 14. Kan – ook tegenover een kritische buitenstaander – uitleggen dat hij integer handelt;

 15. Mag rekenen op een faire behandeling door zijn leidinggevende en zijn werkgever.

 

Ad 5

De goede huisvader is een juridisch principe dat ervan uitgaat dat iemand zich redelijkerwijze als een verantwoord persoon gedraagt die alles doet wat nodig is om (voorzienbare) schade te voorkomen. ‘Vooruitziend’ betekent dat men in redelijkheid zich de nadelige gevolgen van zijn handelen probeert in te beelden, m.a.w. dat men deze probeert te voorzien. Zorgvuldig’ betekent dat men deze nadelige gevolgen probeert te voorkomen door de gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen.

 

Vijf natuurkundige principes

 

IK! is een praktijk voor voeding, leefstijl en gezondheid.

De gezondheidsprogramma’s zijn een totaalconcept voor een fit en vitaal leven; ter preventie, herstel en vermindering van gezondheidsklachten.

De dienstverlening is opgesplitst in twee verschillende diensten:

1) gezondheidskundige therapie gericht op herstel ziekte of verbetering gezondheidsklachten uitgevoerd door een medische beroepsoefenaar die niet valt onder de Wet BIG (BATC geregistreerd); en

2) begeleiding gericht op gezondheidspreventie en gewichtsbeheersing uitgevoerd door een gewichtsconsulent (BGN geregistreerd).

Gespecialiseerde beroepsuitoefenaars

Alle specialisten zijn minimaal HBO-bachelor opgeleid aangevuld met HBO medische basis- en/of psychosociale basiskennis en diverse specialisaties op het gebied van voeding en gezondheid en aangesloten bij beroepsverenigingen BATC en BGN. In alle gezondheidprogramma’s houden we ons op een natuurlijke manier bezig met het herstellen en optimaliseren van de gezondheid van de individuele mens. De begeleiding is concreet, passend bij deze moderne tijd en zeker niet zweverig!

Hieronder wordt uitleg gegeven over de invulling van de gezondheidskundige therapie bij Praktijk IK!, uitgevoerd door een bij beroepsvereniging BATC geregistreerde natuurgeneeskundigtherapeut die werkt volgens de 5 natuurgeneeskundige principes.

Voor wie en wat?

De therapie is specifiek voor individuele cliënten met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld: leefstijlgerelateerde aandoeningen, pijnklachten bij reuma, artrose en fibromyalgie en jicht, vermoeidheidsklachten, huid- haar en nagelproblemen, spier- en gewrichtsklachten, allergie, vocht vasthouden, etc.) met als doel herstel van ziekte, vermindering van klachten en/of optimalisatie van de gezondheid door het inzetten van een combinatie van natuurgeneeskundige- (natuur- en orthomoleculair voedingsadvies, homeopatische en orthomoleculair suppletie-advies, beweging- en ontspanningsadvies, voedingstherapie, herstel PH/ontzuren) en psychosociale interventies.

Tot de doelgroep behoren niet mensen die enkel een gewichtsprobleem hebben. Het oplossen van gewichtsproblematiek kan wel onderdeel zijn van de therapie als dit bijdraagt aan het herstel van de hoofdklacht(en).

Totaal benadering en 5 principes

Er wordt altijd uitgegaan van een totaalbenadering.  Je kan enkel symptomen behandelen (puur een ‘dieetje’ voorschrijven) maar daar bereik je op termijn niks mee. Wij kijken naar de oorzaken. Waarom heb je gezondheidsklachten, ben je niet fit of zit je niet lekker in je vel? We gaan er van uit dat er altijd een relatie is met voeding, leefstijl en de rest van het lichaam. Als BATC natuurgeneeskundigtherapeut zijn we opgeleid de 5 natuurgerichte principes  toe te passen. Binnen dit brede gebied passen we onze eigen werkvormen toe.

bottom of page